KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES

KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES RECRUITMENT- 2020

APPLICATION FOR THE POST OF FIREMEN NON- KK & KK-2020
CVß±ÁªÀÄPÀ (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2020

(ISO 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁt PÀÈvÀ)

(Only Men)
Notification No: EST(7)47/RECRUITMENT/2019-20
FIREMEN PST-PFT Call letter has been uploaded
Date News & Events
FEB
04
2021

PST-PFT Call letter has been uploaded for POST OF FIREMEN NON- KK & KK -2020, Download (from My Application Link) and attend the PST-PFT on date mentioned in the call letter without fail

FIREMAN PST-PET ELIGIBLE CANDIDATE DETAILS

CORRIGENDUM

CORRIGENDUM


Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION 22/06/2020
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION 27/07/2020
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE 29/07/2020
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
FIRE MAN GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
20/07/2020
v
SUBMIT

CLEAR
(BORN BETWEEN 20/07/1994 AND 20/07/2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 20/07/1992 AND 20/07/2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
FIRE MAN
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC-STATE BOARD,SSLC-KOS,SSLC- NIOS(National Institute of Open School) SSLC- EQUIVALENT
FIRE MAN
1) «zÁåºÀðvÉ:
8.1) CVß±ÁªÀÄPÀjUÉÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. / 10£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 20.07.2020PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀoÀå «µÀAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20.07.2020 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
Non KK & KK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Post Count KK Post Count NON-KK Total Classification of Posts
01 FIRE MAN Yes 239 983 1222 Category
Total 239 983 1222
  • 1.Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.