KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES

KARNATAKA STATE FIRE & EMERGENCY SERVICES RECRUITMENT- 2020

APPLICATION FOR THE POST OF FIREMEN NON- KK & KK-2020
CVß±ÁªÀÄPÀ (£Á£ï PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt-PÀ£ÁðlPÀ) ºÀÄzÉÝUÉ Cfð- 2020

(ISO 9001-2015 ¥ÀæªÀiÁt PÀÈvÀ)

(Only Men)
Notification No: EST(7)47/RECRUITMENT/2019-20
Medical Call letter has been uploaded
Date News & Events
JAN
04
2022

Medical Call letter has been uploaded for POST OF FIREMEN NON- KK & KK -2020, Download (from My Application Link) and attend the Medical on date mentioned in the call letter without fail

DEC
03
2021
Fireman PROVISIONAL SELECT LIST

Fireman PROVISIONAL SELECT LIST

FEB
04
2021

PST-PFT Call letter has been uploaded for POST OF FIREMEN NON- KK & KK -2020, Download (from My Application Link) and attend the PST-PFT on date mentioned in the call letter without fail

FIREMAN PST-PET ELIGIBLE CANDIDATE DETAILS

CORRIGENDUM

CORRIGENDUM


Sl. NO
PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå
DESCRIPTION
«ªÀgÀ
DATE
¢£ÁAPÀ
01 DATE OF COMMENCEMENT OF ONLINE APPLICATION 22/06/2020
02 LAST DATE FOR ONLINE APPLICATION GENERATION 27/07/2020
03 LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE 29/07/2020
AGE CRITERIA / ªÀAiÉÆëÄw
POST
ºÀÄzÉÝ
CATEGORY
¥ÀæªÀUÀð
MINIMUM AGE
PÀ¤µÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
MAXIMUM AGE
UÀjµÀ× ªÀAiÀĸÀÄì
DATE FOR AGE CONSIDERATION
ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀjUÀt¸ÀĪÀ ¢£ÁAPÀ
FIRE MAN GM 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
26 YEARS
26 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
20/07/2020
v
SUBMIT

CLEAR
(BORN BETWEEN 20/07/1994 AND 20/07/2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
SC,ST,CAT-01, 2A, 2B, 3A & 3B 18 YEARS
18 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
28 YEARS
28 ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ
(BORN BETWEEN 20/07/1992 AND 20/07/2002 (BOTH DAYS INCLUSIVE)
FEE DETAILS / ±ÀÄ®Ì «ªÀgÀ
Sl. NO / PÀæªÀÄ ¸ÀASÉå. CATEGORY / ¥ÀæªÀUÀð PAYABLE FEE AMOUNT / ¥ÁªÀw¸À¨ÉÃPÁzÀ ±ÀÄ®Ì
01 GM , 2A,2B, 3A,3B ` 250
02 SC , ST, CAT-01 ` 100
EDUCATIONAL QUALIFICATION / ±ÉÊPÀëtÂPÀ «zÁåºÀðvÉ
FIRE MAN
SSLC- CBSE, SSLC-ICSE, SSLC-SSC, SSLC-STATE BOARD,SSLC-KOS,SSLC- NIOS(National Institute of Open School) SSLC- EQUIVALENT
FIRE MAN
1) «zÁåºÀðvÉ:
8.1) CVß±ÁªÀÄPÀjUÉÀ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. / 10£Éà vÀgÀUÀw CxÀªÁ vÀvÀìªÀiÁ£À «zÁåºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß Cfð ¸À°è¸À®Ä ¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀ, CAzÀgÉ 20.07.2020PÉÌ ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ F ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è PÀ£ÀßqÀªÀÅ MAzÀÄ ¥ÀoÀå «µÀAiÀĪÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. (ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ «zÁåºÀðvÉAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 20.07.2020 gÉƼÀUÉ ºÉÆA¢zÀÝgÉ CAvÀºÀ C¨sÀåyðUÀ¼À C¨sÀåyðvÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ).
Non KK & KK REGION RESERVED POSTS / «ÄøÀ¯Áw ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ
Sl No Units Male Post Count KK Post Count NON-KK Total Classification of Posts
01 FIRE MAN Yes 239 983 1222 Category
Total 239 983 1222
  • 1.Payment should be made in HDFC / Post office only.LIST OF HDFC BANK BRANCHES
  • 2.Candidates have to fill the Application and Generate the Challan and make the Payment in the respective Bank / Post office.
  • 3.If Candidates submit more than one Application for the same Post, only one Application (finally submitted) will be considered.